Late Shri Vishnu Waman Thakur Charitable Trust

Hitendra Thakur

Shri. Hitendra Vishnu Thakur

President

Shri. Purushottam Dattatray Kodolikar

Trustee

Shri Pradeep Vishnu Tendolkar

Trustee