Late Shri Vishnu Waman Thakur Charitable Trust's

Purushottam Kodolikar

Prof. P.D. Kodolikar

Chairman

Shri. V.S. Patil

Member

Shri. Sanjeev Patil

Member

Shri. Sanjay D. Pingulkar

Member

S.N Padhye

Member

Dr. R.D. Bhagat

Principal, Member Secretary

Mrs. Prajakta Paranjpe

Representative from Teaching Staff

Dr. Hemangi Raut

Representative from Teaching Staff

Miss. Nilima Bhagvat

Representative from Teaching Staff

Vidula Patil

Representative from Non-Teaching Staff